CENTRUM ROZWOJU I WSPARCIA

56-416 Twardogóra ul. Wrocławska 45bGABINET EEG BIOFEEDBACK
PORADNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻYTerapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, których celem jest pomoc dzieciom i młodzieży mających trudności edukacyjne


Więcej …


Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

Zajęcia dostarczają dziecku intensywnych, systematycznych i dostosowanych do


Więcej …


Terapia surdopedagogiczna dzieci ze stwierdzonym niedosłuchem

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem realizowanych na podstawie zaleceń


Więcej …


Arteterapia- Plastykoterapia

Terapia przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Plastyka wspomaga proces


Więcej …


EEG Biofeedback

Jest skuteczną, bezpieczną i przyjemną metodą terapeutyczną. EEG Biofeedback to nowoczesna metoda usprawniajacą funkcjonowanie


Więcej …


Trening słuchowy wg Metody Warnkego

Metoda Warnkego- trening słuchowy. Założeniem metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysł słuchu


Więcej …


Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone są indywidualnie. Pomagają dzieciom nabywać umiejętności społecznych, emocjonalnych,


Więcej …


Trening koncentracji

Pewnym jest, że nie ma osoby lub dziecka, które nie doświadczyłoby od czasu do czasu problemów z koncentracją. Najczęściej te kłopoty mają


Więcej …


Korepetycje

Korepetycje z matematyki dla uczniów klas IV-VIII w szczególności tych którzy chcą przygotować się do egzaminu ósmoklasisty


Więcej …


Zajęcia rewalidacyjne

Prowadzone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego


Więcej …


Trening efektywnego uczenia się

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które chcą doskonalić swoje zdolności i procesy poznawcze


Więcej …


Pomoc psychologiczna

Psychoterapia i rozwój Era Psyche


Więcej …


Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

Wczesne wspomaganie rozwoju


Więcej …


Terapia ręki

Przeznaczona jest dla dzieci


Więcej …


Terapia dzieci z afazją.

Terapia dziecka z afazją jest procesem zindywidualizowanym …


Więcej …


Terapia w problemach partnerskich i seksualnych

Konsultacje, poradnictwo, terapia w problemach partnerskich i seksualnych


Więcej …


Integracja sensoryczna

Indywidualna praca z Dzieckiem


Więcej …


Terapia tyflopedagogiczna

Indywidualna praca z dzieckiem


Więcej …


Terapia logopedyczna

usunięcie patologicznych zjawisk logopedycznych:


Więcej …


Terapia neurologopedyczna

Praca indywidualna


Więcej …

mgr Kinga Świderska

O MNIE

pedagog specjalny oligofrenopedagog surdopedagog tyflopedagog logopeda neurologopeda specjalista resocjalizacji terapeuta pedagogiczny terapeuta ASD terapeuta SI neuroterapeuta Biofeedback socjoterapeuta trener WWR i TUS nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej nauczyciel plastyki i etykiTERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, których celem jest pomoc dzieciom i młodzieży mających trudności edukacyjne na poziomie szkoły podstawowej, jak również ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

W efekcie terapii powinna nastąpić u dzieci i młodzieży zmiana postaw wobec trudności i niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do indywidualnych potrzeb ucznia.

Idealne rozwiązanie dla dzieci, które:

 • mają zaburzenia mowy (seplenienie, połykanie głosek, jąkanie, opóźnienia w komunikacji
  werbalnej)
 • mają problemy z matematyką
 • mają problemy z pisaniem i czytaniem
 • mają problemy z koncentracją uwagi
 • są agresywne
 • są wycofane i nieśmiałe


CYTAT

Gabriela Mistral

„My, dorośli, na wiele potrzebnych nam rzeczy możemy poczekać. Dziecko nie może. Właśnie teraz formują się jego kości, tworzy krew, rozwija umysł. Nie możemy mu powiedzieć jutro. Jego imię brzmi dzisiaj.”
CYTAT

Agnieszka Jucewicz

„Terapeuta powinien być ważny dla osoby, której pragnie pomóc. To, co powie, można pewnie przeczytać w co drugiej reklamie. Treść bywa banalna. Ale autorytet, który jest do niej przywiązany, to jest ten ciężar nadający znaczenie słowom. I to jest też ogromna władza, którą dostaje psychoterapeuta w swoje ręce i którą, niestety, czasem nieświadomie może zacząć wykorzystywać.
TERAPIA DZIECI Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Zajęcia dostarczają dziecku intensywnych, systematycznych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oddziaływań terapeutycznych, poprawiających funkcjonowanie dziecka. Każde z dzieci jest inne i wymaga innego rodzaju oddziaływań terapeutycznych. W zależności na jakim etapie rozwoju się ono znajduje, podejmuje się odpowiednie formy i technikipracy.

Program zajęć tworzony jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka w oparciu o obserwację funkcjonowania jego w zakresie podstawowych sfer rozwoju. Terapia opiera się na sprawdzonych metodach terapeutycznych. Oddziaływania i systemy motywacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tak, aby zajęcia były efektywne i atrakcyjne, oraz odbywały się w przyjaznej atmosferze.

Celem zajęć jest- stymulowanie i usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny
dziecka w zakresie:
• umiejętności społecznych
• rozwoju emocjonalnego
• funkcji poznawczych
• percepcji wzrokowej
• percepcji słuchowej
• koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowo-słuchowej
• motoryki dużej i małej oraz grafomotoryki
• mowy czynnej i mowy biernej
• samodzielności i umiejętności samoobsługi
• kształtowania orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
• naśladownictwa
• zdolności koncentracji uwagi

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem realizowanych na podstawie zaleceń
wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.TERAPIA DZIECI ZE STWIERDZONYM NIEDOSŁUCHEM

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem realizowanych na podstawie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Każde z dzieci jest inne i wymaga innego rodzaju oddziaływań terapeutycznych.

W zależności na jakim etapie rozwoju się ono znajduje, podejmuje się odpowiednie formy i techniki pracy. Program zajęć tworzony jest indywidualnie do potrzeb każdego dziecka w oparciu o obserwację funkcjonowania jego w zakresie podstawowych sfer rozwoju. Terapia opiera się na sprawdzonych metodach terapeutycznych.
Oddziaływania i systemy motywacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego dziecka tak, aby zajęcia były efektywne i atrakcyjne, oraz odbywały się w przyjaznej atmosferze.

Celem terapii jest: rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w tym: stymulowanie funkcji słuchowo-językowych, rozwijanie pamięci werbalnej, pracowanie metodą werbalno-słuchową, przeciwdziałanie nawarstwianiu się trudności w zakresie języka polskiego.

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem realizowanych na podstawie zaleceń
wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.CYTAT

Paulo Coelho

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.”
CYTAT

Charles Kettering

„Problem dobrze ujęty to problem w połowie rozwiązany.”
ARTETERAPIA- PLASTYKOTERAPIA

Terapia przeznaczona jest dla wszystkich dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Plastyka wspomaga proces terapeutyczny, jak również osobisty. Terapia za pomocą sztuk plastycznych pomaga w odkrywaniu uzdolnień oraz rozwija zainteresowania i predyspozycje.

Plastykoterapia to najogólniej biorąc terapia za pomocą sztuki – wykorzystująca techniki plastyczne: malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę oraz terapia kolorami.

Celem terapii jest:
• wzmocnienie poczucia własnej wartości;
• zrozumienie, uporządkowanie własnych emocji oraz próby wyrażenia tego za pomocą form plastycznych;
• pomoc w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji;
• prawidłowe odczytywanie emocji u innych;
• uwrażliwienie estetyczne poprzez kontakt ze sztuką;
• wyzwalanie twórczego myślenia, samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów,
poszukiwanie własnych rozwiązań;
• wzbudzanie odpowiedzialności za siebie samego, swoje uczucia i swoją pracę;
• szacunek dla pracy własnej i innych;
• wyrabianie odpowiedzialności za otoczenie, w którym dzieci przebywają;
• umiejętność oszczędnego korzystania z materiałów;
• przestrzeganie zasad bezpiecznego użycia narzędzi;
• wspomaganie rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej;
• rozwijanie sprawności manualnej poprzez użycie różnorodnych narzędzi i materiałów;
• nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i zastosowanie
różnorodnych środków wyrazu plastycznego w celu wyrażania własnych emocji, potrzeb,
zainteresowań.

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem.EEG BIOFEEDBACK

Jest skuteczną, bezpieczną i przyjemną metodą terapeutyczną, usprawniającą funkcjonowanie mózgu oraz służącą do regulowania czynności bioelektrycznych mózgu w sposób pożądany za pomocą sprzężenia zwrotnego. Trening EEG Biofeedback jest przyjazny i nastawiony na sukces, w którym otrzymuje się nagrody wyłącznie za samodzielne osiągnięcia. Ma atrakcyjną formę gry komputerowej, a grę prowadzi się za pomocą myśli. W trakcie terapii wykorzystywane są techniki Mindfulness (relaksacyjne i uważności)..

Biofeedback (ang. biologiczne sprzężenie zwrotne) – metoda wykorzystywana m.in. w psychologii, medycynie, sporcie i biznesie. Biofeedback można określić jako środek do zdobycia kontroli nad procesami własnego ciała w celu pozbycia się stresu, uwolnienia od bólu czy wykształcenia u siebie zdrowych nawyków. Jest alternatywną formą leczenia w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Jest metodą całkowicie bezpieczną, bez skutków ubocznych. Warunkiem skuteczności terapii biofeedback jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie te czynniki powodują, że czuje on odpowiedzialność za wynik własnego leczenia. W czasie sesji biofeedback pacjent uczy się kontroli organizmu poprzez mechanizm nagrody i kary. Podłączony do urządzenia  konitorującego otrzymuje on informację zwrotną (ang. feedback) na temat zmian jego stanu
fizjologicznego.

Jak działa Biofeedback?
Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Dziecko świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna, a przy tym przyjemna. Dzieci mogę wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja i plansze diagnostyczne. Terapia Biofeedback prowadzona jest przy użyciu urządzenia do treningu i diagnozowania EEG-Biofeedback ProComp2.

Trening EEG Biofeedback kierowany jest do dzieci i młodzieży, które chciałyby:
• nauczyć się kontrolować swoje emocje;
• zwalczyć bezsenność;
• pozbyć się lęku;
• wyciszyć czy poprawić koncentrację;
• zwiększyć szybkość reakcji i poprawić koordynację ruchową;
• usprawnić pamięć i koncentrację uwagi;
• zwiększyć odporność na stres podczas treningów i zawodów sportowych;
• zwiększyć motywację do ćwiczeń i treningów;
• osiągać lepsze wyniki w sporcieCYTAT

Antoni Kępiński

„Nie można drugiego człowieka obserwować, nie działając na niego. Staramy się, by działanie to zawsze miało znak dodatni.”
CYTAT

Ralph Waldo Emerson

„To co znajduje się za nami i to co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas.”
TRENING SŁUCHOWY WG METODY WARNKEGO

Metoda Warnkego- trening słuchowy. Założeniem metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysł słuchu i motorykę ćwiczącego. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności dziecka. Metoda ta koncentruje się na przyczynach trudności, a nie na objawach zarówno w procesie diagnozy, jak i terapii.

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 6 roku życia mającymi problemy w następujących obszarach:
• trudności w nauce
• problemy w nauce czytania i pisania
• problemy logopedyczne
• problemy dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję
• problemy w lateralizacji

Skierowana jest również do dzieci:
• z zaburzeniem przetwarzania słuchowego
• z zaburzeniami percepcji słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej
• z wadami słuchu, niedosłyszących
Trening ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem.ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone są indywidualnie. Pomagają dzieciom nabywać umiejętności społecznych, emocjonalnych, poznawczych. Stosowane są również elementy bajkoterapii i relaksacji, które pomagają dzieciom w zmniejszeniu napięcia i zredukowaniu problemów emocjonalnych.

Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem specjalnie dobranych ćwiczeń do
indywidualnych potrzeb dziecka.

Zajęcia nastawione są przede wszystkim na rozwój dzieci poprzez ruch, a więc rozwój świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.
Cele zajęć:
• pobudzanie i wspieranie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego
dziecka,
• rozwijanie twórczości i kreatywności,
• rozwój małej i dużej motoryki,
• wykorzystywanie potencjału i zdolności dziecka w grach i zabawach,
• rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka,

Zajęcia ogólnorozwojowe wspaniale rozwijają zdolności ruchowe i manualne. W trakcie zajęć zwracam uwagę na ćwiczenia logopedyczne, które prowadzone są w formie zabawy.CYTAT

Gabriela Mistral
CYTAT

Jędrzej Śniadecki
TRENING KONCENTRACJI

Pewnym jest, że nie ma osoby lub dziecka, które nie doświadczyłoby od czasu do czasu problemów z koncentracją. Najczęściej te kłopoty mają charakter krótkotrwały – są spowodowane zmęczeniem lub przeboźcowaniem. Istnieje jednak spora grupa dzieci, u których problemy z koncentracją mają charakter trwały. Ma na to wpływ wiele czynników, niekiedy niezależnych od dziecka i rodzica.

Cele treningu:
• wydłużenie czasu trwania koncentracji i spostrzegania poprzez zadania i ćwiczenia
• zwiększenie uważności
• rozwijanie umiejętności pokonywania trudności, wiary we własne możliwości
• optymalizowanie motywacji do działania
• umiejętność kończenia zadań
• wzmacnianie skuteczności działania
• doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
• kodowanie informacji wszystkimi zmysłami
Trening ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem.KOREPETYCJE

Prowadzone są dla dzieci i młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Odbywają się w formie indywidualnych zajęć. Spotkania odbywają się cyklicznie, składają się z odpowiednio dobranych ćwiczeń, gier i zabaw umożliwiających rozwijanie odpowiednich funkcji poznawczych, uczących efektywnych form nauki i kompensujących istniejące deficyty.CYTAT

Jędrzej Śniadecki
CYTAT

Agnieszka Jucewicz
ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadzone są dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność.  Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w codziennym życiu. Zajęcia rewalidacyjne są zajęciami dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznymi z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego dziecka ze względu na różnorodność zaburzeń.TRENING EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci, które chcą doskonalić swoje zdolności i procesy poznawcze, a także dowiedzieć się jak zorganizować sobie warsztat pracy i zaplanować uczenie się. Chcą poznać techniki uczenia się oraz zapamiętywania. Nauczyć się różnych metod relaksacyjnych, elementów treningu koncentracji i osiągania równowagi emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Cele główne:

 • organizacja procesu uczenia się
 • poznanie oraz ustalenie indywidualnych sposobów uczenia się uczestników warsztatów
 • skuteczne i nowoczesne metody, sposoby uczenia się, zapamiętywania, przyswajania wiadomości
 • poznanie metod radzenia sobie ze stresem, między innymi w oparciu o elementy treningu uważności (Mindfulness).


CYTAT

Paulo Coelho
POMOC PSYCHOLOGICZNA – ERA PSYCHE

Poradnia dla dzieci i młodzieży Psychoterapia i rozwój Era Psyche. Poradnie założyła dr Anetta Pereświet-Sołtan, psycholog, wykładowca akademicki, właścicielka firmy Era Psyche. Butik jakości życia.
Zespół poradni tworzą specjaliści:

 • psychologowie
 • psychoterapeuci
 • pedagodzy specjalni
 • oligofrenopedagog
 • neuroterapeuta

Obszary pomocy:

 • psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży.
 • terapia rodzinna.
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • terapia pedagogiczna (dysleksja, dyskalkulia).
 • konsultacje psychiatryczne
 • wizyty domowe
 • grupy wsparcia
 • warsztaty rozwojowe

Wszyscy specjaliści są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, w stopniach profesora, doktorów, a także magistrów psychologii i pedagogiki.
Poradnie udzielają pomocy również osobom niesłyszącym.

Era Psyche jest oficjalnym partnerem kierunku Psychologia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Wraz z tą uczelnią organizuje wspólne projekty badawczo-rozwojowe (B+R). Koordynuje projekty edukacyjne: Polska Akademia Dzieci i Dolnośląska Akademia Dzieci. Organizuje wspólne webinaria. Współpracuje też z warszawską Fundacją „Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, a także z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Janowicach Wielkich.

Poradnie:
ul. Sportowa 5, 55-093 Kiełczów
ul. Strońska 6, 50-540 Wrocław
Kontakt:
tel: +48 690 007 818
email: biuro@erapsyche.com
www.erapsyche.com/poradniaTERAPIA DZIECI Z AFAZJĄ

Terapia dziecka z afazją jest procesem zindywidualizowanym i długofalowym. Obejmuje ona: – rozwój podstawowych funkcji poznawczych, programowanie języka, doskonalenie funkcji słuchowych i wzrokowych, usprawnianie funkcji motorycznych, kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych.

Ćwiczenia dobierane są na podstawie uwarunkowań, tego, co wiemy o systemie językowym i czynnościach mowy dziecka. Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem realizowanej na podstawie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (WWR)

Wczesne wspomaganie rozwoju to indywidualne zajęcia, mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci z określoną niepełnosprawnością.

Organizowane jest dla dziecka z określoną niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie tego wspomagania. W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka.TERAPIA RĘKI

Przeznaczona jest dla dzieci, u których stwierdza się:
– trudności manualne ( wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, nawlekanie koralików, układanie drobnych przedmiotów),
– trudności grafomotoryczne ( kreślą niedokładne szlaczki, nie lubią wycinać, rysować, lepić, rysunki często sprawiają wrażenie niestarannych),
– obniżony poziom graficzny pisma – litery niekształtne, kanciaste, nieprecyzyjne, różnej wielkości, wychodzące poza linie, połączenia pomiędzy literami różnej długości, o różnym nachyleniu liter, w dowolnym miejscu litery, odstępy między literami za duże lub za małe, pismo mało czytelne, tempo pisania wolne – trudności z nadążaniem za tempem innych dzieci,
– osłabione mechanizmy równoważne (trudności z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze), niezgrabność ruchową, brak koordynacji ruchowej,
– zachowanie nieprawidłowej postawy podczas pracy przy stoliku,
– wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego- ściskanie za mocno, albo trzymanie za lekko), szybkość ruchów nie jest dostosowana do zadania, które należy wykonać ( są zbyt wolne, albo za szybkie),
Zajęcia są indywidualne i o tyle ciekawe i skuteczne, że w głównej mierze prowadzi się je w formie zabawowej.


Terapia w problemach partnerskich i seksualnych

Konsultacje, poradnictwo, terapia w problemach partnerskich i seksualnych: 💢 zaburzenia potrzeb seksualnych, 💢 zaburzenia orgazmu, 💢 problemy i zaburzenia tożsamości, orientacji i preferencji seksualnych, 💢 niska jakość życia seksualnego, 💢 inne trudności w funkcjonowaniu seksualnym itp. Konsultacje, porady, terapie prowadzi psycholog-seksuolog prof. (Ph. D.) Bassam Aouil z Centrum Gaudium Vitae BassamAouil. Konsultacje i sesje terapeutyczne prowadzone są Online za pomocą Skypa, WhatsApp lub innych komunikatorów.

Rejestracja telefoniczna ☎️ 500-851-802 mgr Kinga Świderska lub bezpośrednio przez stronę: www.gaudium-vitae.pl

lub

https://www.facebook.com/Gaudium-Vitae-Bassam-Aouil-531148110698520/Integracja sensoryczna

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem. Terapia zaburzeń SI odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiedni sprzęt do stymulacji systemów:
-przedsionkowego
-proprioceptywnego
-dotykowego
-wzrokowego
-słuchowego
-węchowego

Czas zajęć: 50 min.
Prowadzący: pedagog specjalny, terapeuta SI – Kinga ŚwiderskaTerapia tyflopedagogiczna

Terapia ma charakter indywidualnej pracy z dzieckiem. Skierowana jest do dzieci, u których stwierdzone są dysfunkcje w zakresie widzenia. Celem terapii tyflopedagogicznej jest:
-stymulowanie widzenia
-stymulowanie do patrzenia
-rozwijanie percepcji dotykowej
-rozwijanie podstawowych zdolności wzrokowych
-wdrażanie do samodzielności
-usprawnianie motoryki dużej i małej
-usprawnianie funkcji językowych
-kształtowanie orientacji w zakresie ciała i przestrzeni
-wspieranie funkcji poznawczych
-stymulacja polisensoryczna

Czas zajęć: 50 min.
Prowadzący: pedagog specjalny, tyflopedagog- Kinga ŚwiderskaTerapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ukierunkowana jest na usunięcie patologicznych zjawisk logopedycznych:
-nieprawidłowości w rozwoju mowy,
-zaburzeń komunikacji językowej oraz ich konsekwencji psychologicznych, pedagogicznych, społecznych.
Podejmowane w ramach terapii logopedycznej oddziaływania naprawcze mają na celu: usuwanie zaburzeń mowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, podnoszenie poziomu sprawności językowej (rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej u dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi), nauczanie mowy, która się nie wykształciła, usuwanie trudności w nauce czytania i pisania.

Terapia zaburzeń mowy obejmuje:

Wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski, utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym poprzez wprowadzenie go do mowy spontanicznej w ćwiczeniach.

Czas zajęć: 50 min.Terapia neurologopedyczna

Terapia ma charakter indywidualnej pracy i kierowana jest do dzieci i młodzieży z uszkodzeniami ośrodkowego lub/i obwodowego układu nerwowego.

Zajęcia kierowane są do osób z:

-afazją,
-dyzartrią (powstałą np w przebiegu choroby Parkinsona, Stwardnienia Rozsianego, Stwardnienia Zanikowego Bocznego, Mózgowego Porażenia Dziecięcego etc),
-dysfagią (zaburzeniami połykania),
-niedokształceniem mowy na tle zaburzeń rozwojowych (autyzm, Zespół Aspergera),
-niedokształceniem mowy pochodzenia korowego,
-niedokształceniem mowy na tle niedosłuchu,
-zaburzeniami mowy z powodu zespołów genetycznych,
-jąkaniem

Metody stosowane w ramach terapii logopedycznej:
-logopedyczne (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe),
-masaż logopedyczny m.in. wg dr E. Stecko,
elementy masażu C. Moralesa,
-elementy symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej,
-elementy globalnej nauki czytania G. Domana,

Czas zajęć: 50 min.Godziny Otwarcia


Poniedziałek
15:00 – 19:00
Wtorek
15:00 – 19:00
Środa
15:00 – 19:00
Czwartek
15:00 – 19:00
Piątek
15:00 – 19:00
Sobota
09:00 – 13:00

Kontakt

logo-header-small-przezroczysty

Terapia pedagogiczna, Terapia dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, Terapia dzieci ze stwierdzonym niedosłuchem, Arteterapia-Plastykoterapia, EEG Biofeedback, Trening słuchowy wg Metody Warnkego, Zajęcia ogólnorozwojowe, Trening koncentracji

TerapiaTwardogóra.pl

COVID-19

W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 rejestracja możliwa jedynie telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu.